Grieķu vai Jeḫudu saknes

Grieķu vai Jeḫudu saknes

Pievienots 20.08.2016, sagatavoja Aivars Kukličs

 Jāņem vērā ir tas tulkojums, kurā ir pasniegta Jaunā Derība. Ir pieņemts, ka 1. Vispasaules koncilā, kurš notika Nīkejā 325.g.m.ē., Jaunā Derība tika pasniegta grieķu valodā kā oriģinālvalodā.
 Tā nebūt nav taisnība! Ja mēs esam spējīgi izanalizēt Rakstus – Toru, Tanahu, tad varam ieraudzīt, ka visi Svētiem Rakstiem oriģinālvaloda ir bijusi ivrita valoda, tā valoda, kura ir bijusi un būs pie Adonaj izredzētās tautas – ebrejiem.
 Un tā, Ebreju Jaunā Derība - הברית החדשה - Ḫabrit Ḫahadaša, kura rakstīta ivrita valodā, kura ir Svēto Rakstu oriģinālvaloda, runā par ļoti nozīmīgu pantu, kurš grieķu valodas Jaunā Derībā ir minēts:
   Atklāsmes 1:8 "Es esmu Alfa ( A ) un Omega ( Ω ) !" saka Kungs Dievs, kas ir, kas bija, kas nāk, Visuvaldītājs!
   Atklāsmes 22:13 "Es esmu Alfa un Omega, Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals ".
 Tagad paskatīsimies, ko runā Ebreju Jaunā Derība - הברית החדשה - Ḫabrit Ḫahadaša . Šajos pašos pantos:
   Atklāsmes 22:13 "Es esmu Alef ( א ) un Tav ( ת ), Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals”.
   Atklāsmes 1:8 "Es esmu Alef un Tav” , saka Adonaj, Kas ir, Kas bija, Kas nāk, Visuvaldītājs”.
 Ļoti pārliecinoši runā Adonaja Vārds no Tanaha:
   Ješajaḫu(Jesaja) 44:6 Tā saka Adonaj, Israēla ķēniņš un Pestītājs, Adonaj Cebaots: Es esmu pirmais un pēdējais , un bez Manis nav cita Eloḫim(a)!
  Ješajaḫu(Jesaja) 48:12-13 "Uzklausi Mani, Jākab, un, tu Israēl, kuru Es izredzēju! Es esmu tas pats , Es esmu pirmais un arī pēdējais” . "Mana roka lika zemei pamatus, un Mana labā roka izplēta debesis. Kad Es tām ko nosaku, tad tās visas ir Manā rīcībā”.
 Un kā paliekošu argumentu no Ebreju Jaunās Derības - הברית החדשה - Ḫabrit Ḫahadaša kā Adonaj apgalvojumu citēju no Romiešiem 1:16 "Jo es nekaunos ḫaMašiah(a) evaņģēlija dēļ: tas ir Adonaj spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jeḫudam visupirms un arī grieķim. Tātad jeḫudam vispirms un tad arī grieķim…… Tā saka Adonaj(s) Cebaots : Tanīs dienās desmit vīru no dažādām tautām un valodām, pieķersies pie Jeḫudu cicita un teiks : Mēs iesim ar jums kopā, jo esam dzirdējuši, ka Adonajs ir ar jums. (Zakarijas 8:23)

 Esmu ievērojis, ka daudzās tā saucamajās mesiāniskajās draudzēs lieto šo vārdu - "mesiāniskās draudzes…..mesiāniskais jūdaisms”, pieņemot to no grieķu valodas tulkotā – mesija. Sacīt un lietot šo vārdu var, tik jāņem vērā viens apstāklis – vārdam mesija nav jeḫudu izcelsmes, nav jeḫudu saknes, toties ir grieķu saknes un izcelsmes evaņģēlijs, grieķu Jaunā Derība. Un tātad, tās ticīgo grupas j, kuras saucas kā mesiāniskās draudzes, garīgi ir bez jeḫudu saknēm un vēl atrodas Bābelē.
Lai Adonaj(a) svētība un žēlastība ļauj to ieraudzīt ikvienam cilvēkam!

 
  Grieķu vai Jūdu saknes, Alef Tav

 Līdzīga argumentācija ir latviešu vārdi latviešu Jaunā Derībā – Pāvils, Pēteris, Jānis, Matejs, Marija, Mozu, Jesaja….. Esmu pārliecināts, ka citu tautu vārdu attiecināšana vai pielāgošana  Rakstu oriģināliem personas vārdiem ir liels grēks Adonaja priekšā, jo ir taču sacīts, ka…..netiks mainīts neviena Rakstu zīmīte, neviena "jota” galiņš…( Matetjaḫu 5:18)
 Kā zināms, grāmata, kura nosaukta „Jaunā Derība”, tika sakopota kā vieni Raksti par jauno derību, kas papildina un izskaidro Tanaha pravietojumus. Grāmatu sakopoja un rediģēja 367.gadā garīdznieki, kas bija aizgājuši no jeḫudu ticības saknēm, kuru pārstāvēja Eloḫim(a) Dēla mācekļi – Evaņģēliju un vēstuļu autori-ebreji.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs

Neesi reģistrējies?

Aizmirsi paroli?

Raksta atsauces

Atklāsmes grāmata, Jesajaḫu grāmata, Ḫabrit Ḫahadaša