Aizvietošanas teoloģijas zobens

Aizvietošanas teoloģijas zobens

Pievienots 03.09.2016, sagatavoja Aivars Kukličs

 

Kas tad ir šī Aizvietošanas teoloģija, par kuru tik daudz tiek sludināts? Kristiešu “krutka”? Sajaucot Patiesību ar nePatiesību, dabūjam šo “krutku”, kas tiek nosaukta par aizvietošanas teoloģiju.

05.12.2009

 

aizvietosanas teologija

 

Šo “krutku”, kas tiek nosaukta par aizvietošanas teoloģiju. Kādēļ tāds apgarots rakstnieks kā Maikls Velss savās grāmatās apzīmē kristiešus par “kritušajiem kristiešiem jeb ticīgiem neticīgiem”? Tas ir nopietns SOS sauciens ik pie viena ticīgā Eloĥim(a), kristieša - meklēt atbildes uz pašreizējo situāciju pasaulē starp tiem ticīgajiem Eloĥim, kuri zina šīs atbildes.

“Kritušie kristieši” ir nopamatoti Svētajos Rakstos – Raudu dziesmas 4:20  (Jermijaĥu), kur pants saka :

“Mūsu dzīvības gars, Adonaj(a) svaidītais, ir sagūstīts viņu bedrēs, bet ar

Viņu mēs sevi mierinājām, un Viņa ēnā mēs cerējām dzīvot tautu starpā.

Šajā pantā tiek runāts par ….ir sagūstīts viņu bedrēs…. Par kādām bedrēm tiek runāts, kur atrodas Adonaj(a) Svaidītāis, kur Viņš līdz pat šai dienai ir sagūstīts un netiek laukā…..?

Šīs bedres ir Vispasaules koncili, 7 vadošie koncili, kur 1 Nīkejas koncils sāka savu darbu 325.g.m.ē ., ieceldams kanonus un nosaukdams baznīcu par Katoļu(vispasaules) baznīcu, atņemot Jeĥudu saknes Jaunajā Derībā, nolādot ebrejus, izmainot likumus un baušļus - Toru, atceļot Eloĥim(a) iestādījumus – svētku laikus, Jaunā gada sākšanās laikus, atceļot gavēņus, izmainot un atceļot mēneša un dienu nosaukumus un ieceļot ienaidnieka – sātana un kristiešu Bābeli, šīs Bābeles elku pielūgšanas reliģijas un elku pielūgšanas sektas, viņu doktrīnas un dogmas.

Baznīca, kristiešu Baznīca, izaugusi uz aizvietošanas teoloģiju-Romas katoļu doktrīnām, ir tā, kas Eloĥim(a) svaidīto Ješua ĥaMašiahu  sagūstīja savās bedrēs, atraujot Viņu no jeĥudu saknēm un Jeĥudu satura, bet ebreju tauta domāja, ka Viņa aizsardzībā viņi varēs drošībā dzīvot tautu starpā.

Mums visiem jāzina Patiesība, ka tie apraksti un tā informācija, kura tika slēpta baznīcās, no ticīgo acīm un ausīm, tagad daudziem tiek pasniegta kā “glābšanas riņķis”, un šo Patiesību, kura var un dara mūs “BRĪVUS”, mēs kā izslāpušie tuksnesī tagad to “dzeram”.

Kā viena no “krutkas kokteiļiem” tika pasniegta Latvijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodes 1939.gada izdevums, kur A. Pommers apraksta Pirmo Pasaules (Oikumenisko) Koncilu Nikejā 325.gadā.

Pareizticīgās Baznīcas mācītājs A. Pommers skaisti un tēlaini apraksta imperatora Konstantīna lielos nopelnus kristiešu labā un vispasaules baznīcas (Romas) dibināšanu. Ķeizars Konstantīns bija tas Romas valdnieks, kurš lauza veco tradīciju, - kristīgo vajāšanu un neizdzīšanu. Kā valdnieks ķeizars Konstantīns darīja visu iespējamo, lai nostiprinātu Romas lielvalstī pakļauto vienotību. Un pirms nāves ķeizars kļuva kristietis, tikai divas stundas pirms nāves! Tālāk A.Pommera apraksts par 1Nīkejas koncilu (daļējs, ar noslēptu Patiesību par Eloĥim(a) izredzēto tautu – Israēlu un ebrejiem-A.Kukličs)

Es tagad saprotu to apstākli, kādēļ man, bijušam “kritušam kristietim”, nevērās vaļā “acis un ausis”, kādēļ es nesapratu, ka ir viens Eloĥim, ka nepastāv svētdiena kā svētā diena, ka nav ziemassvētki, ka Ješua  nav dzimis 25.decembrī. Ka nekad nav bijušas lieldienas, , bet Peisah(s). Ka ikviena ikona, kura ir baznīcās, ir elku pielūgšana un tas ir drausmīgs grēks Adonaj(a) acīs, ka Marijas pielūgšana ir ienaidnieka viltīgs slazds un grēks, ka ieceltie baznīcas svētki ir pati “īstākā krutka”, ka pastāvošie mēnešu nosaukumi un dienu nosaukumi ir pretstatā ar Eloĥim ieceltajiem nosaukumiem, jo viss tas nav nācis no Svētiem Rakstiem un viltīgi izveidots ienaidnieka – sātana slazds, jo šie iestādījumi nav ar Eloĥim(a) Pirkstu uzrakstīti Bībelē,

Un tas viss ir tikai tādēļ, ka Romas baznīca, uzskatīdama sevi par vienīgo un pareizo baznīcu pasaulē, sākot ar 1Vispasaule koncilu Nīkejā un turpmākiem 7 Vispasaules konciliem ir“atregulējusi” ticīgo prātus, nepavēstot īsto Patiesību par Eloĥim izredzētās tautas - Israelas ebreju nolādēšanu un jeĥudu sakņu atņemšanu 7.Vispasaules koncilos, savās mācībās un doktrīnu iestādījumos, tā mācot vēl šobaltdien.

Un ikviena kristīgā konfesija visā pasaulē “elpo un dzer šo krutku”, nenojauzdamas, ka ir iegrūdušas savu  Adoni(Kungu) un Glābēju bedrē, apsmējuši Viņu , domādami, ka ir “ izglābti”, bet patiesībā atrodas Bābelē, jo nemīl Ješua baušļus un nepilda viņus, tātad nav arī redzējuši Tēvu….. Tas ir tik briesmīgi…..!!!

Man var jautāt, kā tas saprotams, ka “kristieši” nemīl Ješua baušļus un kas tad ir tiešā kontekstā ar Svētajiem Rakstiem Ješua baušļi? Vai tādi vispār pastāv? Jā, pastāv, tie ir :

“ Un kāds no rakstu mācītājiem, kurš bija noklausījies šai viņu sarunā, ka viņš tiem labi bija atbildējis, nāca un viņam jautāja:

“Kurš ir augstākais bauslis pār visiem?” Ješua atbildēja : Šma Israeļ, Adonai Elogei-ny, Adonai Exad ( Klausies Israel, Adoni, Eloĥim, mūsu, ir vienīgs Adoni), un mīli Adonaj(u) – Eloĥim tavējo, ar visu tavu sirdi, ar visu tavu dvēseli, ar visu savu prātu, un ar visu savu spēku!

Un otrā ir : Un mīli savu tuvāko kā sevi pašu!” Marka 12:28-31

Šeit ir vajadzīga ļoti liela Ruax-Kodeš (Svētā Gara) vadība, lai saprastu, kam ir adresēta šis Likums. Ješua to saka Israēlam, ebrejiem-jeĥudiem, Viņš to nesaka “goim-tautām”! Šīs apstāklis ir jāņem vērā, ko nav speciāli ņēmuši vērā imperators Konstantīns un kristiešu bīskapi un paši kristieši vēl šobaltdien nesaprot to, ka tas viss ir domāts “kā tuvākam” tieši ebrejiem uz ebreju, un ja mēs – citas tautas (goim) vēlamies saņemt to pašu, ko Adonaj(s) ir apsolījis Israēlam un Ješua kā Cilvēka Dēls to ir atkārtojis …..Klausies Israēl…., mums jāiemīl Israēls un jāsvētī ar visu mūsu sirdi, visu mūsu dvēseli, ar visu mūsu prātu un ar visu mūsu spēku. Un jādzīvo ne pēc aizvietošanas teoloģijas, bet pēc nepārtaisītās TORAS un Ješua ĥaMašiaha baušļiem kā LIKUMIEM, Viņa liecībām un priekšzīmēm!

Laiks zināt pasaulei Romas baznīcas, pareizticīgo un luteriāņu baznīcas neparādīto vai apslēpto Patiesību par 1Nīkejas koncilu vadlīnijām un imperatora Konstantīna uzrunu koncilā.

Imperators Konstantīns baznīcām: “ Izbaudot augstākās dievības svētības un ziedošā uzplaukumā sabiedriskās lietas, es uzskatu par savu pienākumu pielikt savus spēkus pie tā, lai laimīgais daudzums Katoliskās (vispasaules) baznīcas saglabātu vienotu ticību, apvienotos neliekuļotā un patiesā mīlestībā un harmoniski savienotos savā uzticībā Visaugstākajam Dievam. Bet visu to var sasniegt stingrībā un pārliecībā ne savādāk kā pārbaudes ceļā, ar to pašu mērķi, kas skar mūsu svētīgo reliģiju, visiem bīskapiem, jeb, sliktākā gadījumā – daļai no tiem, kuri sanākuši kopā.

Un tā, sasaucot lielāko vairumu no viņiem, un piedaloties pašam, es biju viens no jums (un nevaru noliegt, ka ļoti priecājos par iespēju būt jūsu līdzkalpotājs); Viss tika pārbaudīts, līdz kamēr gaismā nenāca vienprātīga doma, Eloĥim vēlama, Kurš redz visu, lai nepaliktu neredzami nekādi iemesli dažādiem uzskatiem un strīdiem attiecībā uz ticību.

Kad pacēlās jautājums par lieldienas svēto dienu, ar vispārējo piekrišanu mērķtiecīgi tika atzīts, ka šie svētki tiek atzīmēti visiem vienā un tajā pašā dienā visapkārt. Jeb kas var būt vairāk kā piedienīgi, vairāk kā godīgi viennozīmīgā kārtībā un pēc noteiktām tiesībām. Un patiesībā, pirmkārt, visiem izlikās ārkārtīgi nepiedienīgi tas apstāklis, ka svinot šīs svētīgās svinības mums ir jāpieturas pie jeĥudu ieražām,kuri ir apgrēcināti ar nelabo un nosmērējot savas rokas ar smago noziegumu, un pelnīti ir aptumšoti savos prātos!

Tāpēc ir nepieciešami atkāpties no šīs tautas pieredzes, iemūžināt uz visiem pasaules gadsimtiem šīs paražas svinēšanu likumīgā kārtībā,

kuru mēs glabājam no Eloĥim dusmības dienām līdz šai dienai. Un lai mums nebūtu nekas kopīgs ar naidīgajiem jeĥudu salašņām. Mēs esam pieņēmuši citu veidu no mūsu Glābēja. Priekš mūsu svētās reliģijas atvērts vairāk likumīgs apliecinošāks ceļš. Sekojot šim ceļam vienbalsīgā vienprātībā, mēģināsim izvairīties, mani augsti cienījamie brāļi, no šīs pārāk nospiedošās sadarbības.

Un tā, augstākā mērā būtu netaisnīgi, lai viņi patstāvīgi paaugstinoties, iedomājoties, ka bez viņu piedalīšanos mēs neesam spējīgi mums noliktā kārtībā izpildīt šo paražu. Un ko gan var domāt tie, kuri pēc traģiskās Kunga nāves, tikuši pievilti un nospiesti savos spriedumos, neatpazītiem instinktiem vadīti visur, kur vien viņus vadīja viņu iedzimtais neprāts. No tā un līdzīgās situācijās viņi neapjauš patiesību, atrodoties vislielākā maldīgumā, tā vietā, lai savlaicīgi izlabotu savu izkaisinātību, viņi atzīmē lieldienas divreiz vienā un tajā pašā gadā(romiešu). Kāpēc mums būtu jāseko viņu pēdās, kas ir ievainots ar iedzerto maldīgumu? Jo mēs nekādi nevarēsim panest , ievērodami lieldienas divreiz gadā.

Bet ja mans sacītais liekas nepietiekošs, tad lieku priekšā jūsu smalkai ievērībai, lūdzot un būt neatlaidīgiem nekādā gadījumā neatļaut, lai jūsu tīrās smadzenes apgrēcinātos papildus mācībā ar šī nelietīgā izdzimteņa ieražām. Un starp citu, jāņem vērā, ka katra iejaukšanās šīs lietas svarīgumā un pie tik nopietna reliģisko iestādījumu, būtu augstākā mērā saprotama par noziedzīgu darbību. It kā Adoni novēlēja un nolika mums vienu svētku dienu atbrīvošanas atcerei un tieši viņa svētās dienas atcerei; un viņam labpatikās, lai viņa baznīca būtu vienota; kuras dalībnieki, lai gan izkaisīti pa dažādām vietām, visi barotos no vienīgā gara, kas ir Eloĥim griba.

Lai nepaliek apslēpta pilnveidošanās jūsu svētumā, un lai cik daudz slimīgi un nepiedienīgi būtu tas, ka vieni, kuri pārcietuši jaunās kārtības smagumu, bet citi ir aplikuši sevi ar līksmošanos vienā un tajā pašā dienā; bet pēc lieldienām vieni ir sevi apveltījuši ar līksmošanu, turpretī citi šajā pašā laikā sevi ir nolēmuši veltīt gavēņiem. Un tāpēc, man liekas, ka katram vajag saprast, ka dievbijīgas gribas izpildīšanās izriet no tā, lai ar šādu attieksmi pilnveidotu jauno mācību un sekotu jaunai kārtībai.

Un kā ļoti nepieciešami ir nodiktēti izlabot šos iztrūkumus, lai mums nebūtu nekas kopīgs ar nodevējiem un slepkavām, nonāvējuši mūsu Kungu; tā ir kārtība, kura jāievēro visām Rietumu baznīcām, tāpat arī ziemeļu un dienvidu daļās visā pasaulē, un nedaudzajām Austrumu daļā. Un augstākā mērā tika domāts par taisnīgām un godīgām vispārīgām interesēm, un es devu sev vārdu iestāties par jūsu atbalstu šajā nolikumā, un tieši, ka paraža, kuram seko Roma, un pa visu Itāliju, Āfrikā un Ēģiptē, Spānijā un Gallijā, Lielbritānijā un Līvijā, pa visu Grieķiju, Āzijas eparhijās, Pontē un Silīcijā, ar jūsu labvēlību būtu atbalstāms, ņemot vērā ne tikai to, ka augstāk nosauktos apgabalos būtu izvietots liels daudzums baznīcu, bet arī tas, ka augstākā mērā patiesi un reliģiski visiem būtu jāieklausās tas, ko dod saprāta balss, un nebiedroties ar ticību pazaudējušiem jeĥudiem”.

Un lai saprastu šo sacīto, jāizdara secinājums un der atzīmēt, ka pēc vispārēja atzinuma, ka svētie svētki lieldienas jāatzīmē vienā un tajā pašā dienā. Jo nelietderīgi būtu tik svētā iestādījumā pielaist kaut kādas citas iedzimtības, tāpēc labāk ir sekot tam lēmumam, kurā izdevās nepieņemt dalību grēkā un nepiekrist citu maldīgumam.

Notiekošajā situācijā iesaku pieņemt debešķīgo un patieso bijīgo novēlējumu. Jo svētā koncila bīskapu iestādījums jāuzskata kā “diev”išķīga griba. Tāpēc, visiem mīļotajiem brāļiem paziņodami par uzrakstīto, jūsu pienākums ir pieņemt un apstiprināt šos argumentus, un pašas svētās dienas ievērošanas; jo kad es atradīšos pie jūsu dārgās klātbūtnes, kas man ir tik patīkama, man tiktu dota iespēja vienā un tajā pašā dienā kopā ar jums svinēt šo svētos svētkus un visādi par to priecāties, redzot, ka velna viltība ir pārkāpta ar brīnišķīgu spēku un manu līdzdalību, un ka jūsu ticība, jūsu miers un jūsu vienotība visur zied. Lai sargā jūs Eloĥim, mani mīļotie brāļi”.

Šajā vēstulē Konstantīns oficiāli apstiprina antijeĥudaisku platformu priekš baznīcu doktrīnām un praksi, un paziņo neiecietību pret jeĥudiem un atsvešināšanos no viņiem ar vienīgām pareizām kristiešu attiecībām.

Šo antijeĥudaisko platformu Konstantīns piespēlē “jēzum”  : “Mēs pieņēmām citu veidu no mūsu Glābēja. Mūsu svētajai reliģijai ir atvērts vairāk kā likumīgs un pareizs ceļš”.

Sakarā ar lieldienas pieņemšanu Nīkejas koncils pieņēma antiToras kursu, ar kuru Romas baznīca rēķinājās, ņemot palīgā zobenu un inkvizīciju, lai tikai tiktu pasvītroti pieņemtie koncila nolikumi.

Baznīca pārstāja būt Ješua baznīca un kļuva par Konstantīna baznīcu. Viņa vairs nebija Mašiaha līgava. Viņa kļuva par Ķeizara līgavu.

Zīmīgi ir tas apstāklis, ka šīs izmaiņas skāra tāda skaidra un it kā nenozīmīga datuma-lieldienas svinēšanu. Tora ir noteikusi PEISAH svinēšanu 14.dienu  pirmajā mēnesī un tieši šajā laikā PEISAH atzīmēja Ješua ĥaMašiahs.

Apustulis Šauls, kura kalpošana bija vērsta pie citās valodās runājošām tautām, ievēroja Toras  datus. No Nīkejas koncilu laikiem, baznīca, kuru vadīja Konstantīns, vairāk negribēja ievērot Toras laikus un datumus, tā kā tas bija pārāk jeĥudaiski.

Šauls brīdināja ticīgos no citās mēlēs runājošās tautas Romā: “ Nepacelieties augstāk par dabīgiem zariem. Nepacelieties augstāk par ebreju tautu”……..

Trīs galvenie Aizvietošanas teoloģijas nolikumi no 1 Vissavienības koncila Nīkejā:

  1. Augstprātība attiecībā pret jeĥudiem.
  2. Eloĥim(a) plāna Israēlam ignorēšana un pasaules pārveidošana.
  3. Vadītāji, kuri uzkundzējās, bet nekalpoja.

Ir ļoti svētīgi atcerēties visiem , ka pēc Eloĥim prāta JEĤUDEJA atnesa evaņģelizāciju CITĀS MĒLĒS RUNĀJOŠĀM TAUTĀM (tiek domāts “pagāni”).

Un no vēstures, jau 1247. gadā pāvests Inokentijs IV savā aicinājumā, ko viņš nosauca par “Vēstuli ebreju aizsardzībai”, rakstīja : “Cik šausmīgi, ka viņi (ebreji) ir vēl nelaimīgāki zem kristiešu vadības, nekā viņu senči zem faraona varas.

Līdz šai dienai pasaulē valda baznīca, kura noraidīja Mozus Toru un ebreja tautu, un tagad ir pienācis laiks viņai no tās Bābeles iziet.

Un Psalmā 14:4 sacīts, kā …“Vai tad nav nekādas saprašanas ļauna darītājiem, kas saēd Manu tautu un kas gan ēd Adonaj(a) maizi, tomēr nepiesaukdami Viņu?”

Starp cilvēku dēliem nav neviena, kas dara labu un meklē Eloĥim(a), tāpēc, ka “viņi saēd Viņa tautu, un neviens no šiem cilvēku dēliem nepiesauc Adonaja vārdu”. Un šeit vienkāršs secinājums : tiem, kas saēd Viņa tautu, nav nekā kopēja ar Viņa tautu, un viņi nav pieskaitāmi tiem, kas dara labu.

Šajā psalmā ir redzams, ka Eloĥim visus uz zemes dzīvojošos cilvēkus iedala divās grupās: pirmā – tie ir visi cilvēku dēli, otrā – tā ir Viņa tauta, un lasot Rakstus, Tie nepiedāvā trešo variantu. Vai nu tu esi kopā ar Viņa tautu, jeb tu esi kopā ar tiem, kas ir pret Viņa tautu, un kaut tu pat neko sliktu neesi darījis, bet tikai paklusēji, kad cilvēku dēli saēda Viņa tautu! Tikai paklusēji un tu esi jau “nosvērts svara kausos”…!

Un, ja runājam par Latviju un tās izglītības programmu – kristīgās standartmācības mācību kā svētību, kuru tiesīga ir pasniegt un mācīt tikai vadošās kristiešu konfesijas – luteriāņu, pareizticīgo, katoļu un baptistu un vecticībnieku mācītāji un kristīgie skolotāji, Adonaj(a) Gars man saka :

“Latvija ar savu himnu – “dievs”, svētī Latviju…. ir izprasījusi Manu labvēlību, Es uzklausīju viņas vaidus un lūgšanās – Es devu tai “brīvību” 1990. gadā.

Bet tā nepaklausīja Manu balsi,… Manu Vārdu,…. tā turpināja darīt ļaunus darbus un pakļauties elku dievībām - iestājās Eiropas Savienībā, kura ir “apreibinājusies” ar svēto asinīm. Tā turpina “ēst” Manu tautu - ebrejus, un kad ebreji lūdza kompensēt viņu likumīgos īpašumus Latvijā, Latvija atteicās to darīt. “….Kas svētīs Manu tautu, to Es svētīšu, kas nolādēs Manu tautu, to Es nolādēšu… tā saka Eloĥim!”

Kā spilgts piemērs Latvijas valdībai ir Parex bankas piemērs, kur divi ebreji-jeĥudi liek izvērtēt Latvijai, vai tā tiek svētīta vai nolādēta no Adonaj(a).......ebrejs Lavents ar “Baltijas”banku...ebrejs Lindermanis par krievu val. kā otru Latvijas valodu....vai tās ir svētības vai lāsts???

Eloĥeinu debesīs, Svētīts lai top Tavs vārds; Lai nāk Tava valstība – Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī uz zemes, Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien; Un piedodi mums mūsu grēkus, Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, Un neieved mūs  pārbaudījumos, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos!

Amein!

šalom

 

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs

Neesi reģistrējies?

Aizmirsi paroli?

Raksta atsauces

Tora.....Tanah....`haBrit `haHadaša - Ebreju Jaunā Derība.

Elo`hima un Ješua `haMašiah Atklāsmes.