Šabats

Šabats

Pievienots 26.02.2017

Radītājs mums devis likumus, kurus pildot mēs palīdzam paši sev un cilvēkiem mums apkārt. Tas Kungs mums ir devis bauslību, kas dod grēka atziņu, un 10 baušļus, kurus mums būs pildīt.

Viens no šiem baušļiem skan šādi:

 

 זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַׁבָּת לְקַדְשׁוֹ 

Atceries šabata dienu, lai to turētu svētu.

 

Ebrejiem šabata diena ir septītā nedēļas diena, kas, pēc mūsu laika skaitīšanas atbilst laika posmam no piektdienas saulrieta līdz sestdienas saulrietam. Šabats ir pirmā svētā diena, kas minēta Torā un pirmais, kurš to ievēroja bija Radītājs. Tajā dienā Viņš atdusējās no visa Sava darba, ko bija darījis.

 

Tā ir svēta diena, kuru Visaugstais ir noteicis, lai mēs tajā atpūstos no saviem ikdienas darbiem un pielūgtu Viņu.

Zemāk uzskaitītas vietas (ne visas), kur Svētajos Rakstos - mums dotajā instrukcijā - pieminēts šabats. Kā arī aprakstīts, kā izvairīties no grēka šajā svētajā dienā.

 

בְּרֵאשִׁית (1. Mozus)

2.nodaļa

2 Un septītajā dienā Eloḫim pārtrauca Savu darbu, ko bija darījis un atpūtās septītajā dienā no visa, ko bija paveicis.

3 Un Eloḫim svētīja septīto dienu un svētīja ar to, jo tajā atpūtās no visa Sava darba, ko Eloḫim radīdams bija veidojis.

 

שְׁמוֹת (2. Mozus)

20. nodaļa

8 Atceries šabata dienu, lai to turētu svētu.

9 Sešas dienas tu kalposi un strādāsi savu darbu.

10 Bet septītā diena - šabats Tam Kungam, tavam Eloḫim, tad tu nedarīsi visu darbu, tu, tavs dēls un tava meita, tavs kalps un tava kalpone, un tavs lops, un tavs svešinieks, kurš tavos vārtos.

11 Jo sešās dienās Tas Kungs veidoja debesis un zemi, jūru un visu, kas tajos, un Tas Kungs atpūtās septītajā dienā; tāpēc Tas Kungs ievēroja šabata dienu, un turēja to svētu.

 

31. nodaļa

12 Un Tas Kungs teica Mozum:

13 "Un tu - runā ar Israēla dēliem, sacīdams: tikai ievērojiet Manus šabatus, jo tā ir zīme mūsu starpā uz audžu audzēm, ka jūs zinātu, ka Es esmu Tas Kungs, kas jūs svētī.

14 Un ievērojiet šabatu, jo tas jums svēts. Ikviena dvēsele, kas apgāna tā svētumu, noteikti mirs, jo visiem, kas tanī darbu dara, jātop nogrieztiem no ļaužu vidus.

15 Sešas dienas darīs darbu, bet septītā diena - šabata ievērošana, svēta Tas Kungs. Visi, kas darīs darbu šabata dienā, noteikti mirs. 

16 Israēla dēli sargās šabatu, lai darītu sabatu par mūžīgu derību uz audžu audzēm.

17 Starp Mani un Israēla bērniem tā lai ir zīme mūžīgi; jo sešās dienās Tas Kungs radījis debesis un zemi, bet septītajā dienā Viņš atdusējies un atspirdzinājies." 

18 Un, kad Tas Kungs bija beidzis runāt ar Mozu Sinaja kalnā, tad Viņš deva Mozum divas liecības plāksnes - akmens plāksnes, kas bija Eloḫim pirksta aprakstītas.

 

 

35. nodaļa

2 Sešas dienas strādājiet, bet septītā diena lai jums ir svēta, sabata diena, kas svētīta Tam Kungam; ikviens, kas šinī dienā strādā, lai mirst.

 

וַיִּקְרָא (3. Mozus)

24. nodaļa

8 Ik sabata dienā tas pastāvīgi ir kārtojams Tā Kunga priekšā no Israēla bērniem par mūžīgu derību.

 

דְּבָרִים (5. Mozus)

5. nodaļa

12 Ievēro sabata dienu, ka tu to turi svētu, kā Tas Kungs, tavs Eloḫim, tev to ir pavēlējis. 

13 Sešas dienas tev būs strādāt un visus darbus darīt. 

14 Bet septītā diena ir Tā Kunga, tava Eloḫim, dusēšanas diena; tad tev nebūs nekādu darbu darīt - ne tev, ne tavam dēlam, ne tavai meitai, ne tavam kalpam, ne tavai kalponei, ne tavam vērsim, ne tavam ēzelim, nedz kādam no taviem lopiem, nedz arī svešiniekam, kas mīt tavos vārtos, lai tavs kalps un tava kalpone var atpūsties tāpat kā tu pats.

15 Un piemini, ka tu pats esi bijis kalps Ēģiptes zemē un ka Tas Kungs, tavs Eloḫim, tevi ir no turienes izvedis ar stipru roku un izstieptu elkoni, tāpēc Tas Kungs, tavs Eloȟim, tev ir pavēlējis svētīt sabata dienu.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs